Tag Archives: đừng sợ

Đừng Sợ

Đừng sợ cái cực kỳ man rợ Dù nó đương thịnh thời rộng rỡ nơi nơi Phải vững tin vào bước tiến con người Vì khi nó bị dìm ngang súc vật Cũng là lúc nó tìm ra sức bật … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Đừng Sợ

Đừng sợ cái cực kỳ man rợ Dù nó đương thịnh thời rộng rỡ nơi nơi Phải vững tin vào bước tiến con người Vì khi nó bị dìm ngang súc vật Cũng là lúc nó tìm ra sức bật … Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment